חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

כנס חיפה לסולידריות – חינוך

בדיון נבחן את מצב מערכת החינוך והפוטנציאל לחינוך רב תרבותי ורב לשוני. חינוך לערכים ולסולידריות. 

בשעה שחינוך מזמן הזדמנויות לגישור על פערים תרבותיים כמרחב של שיח ולמידה, הרי שמערכת החינוך מהווה בבואה של פערים חברתיים במציאות סוציואקונומית מרובדת. פערים אלה משתקפים ביתר שאת בערים מעורבות בכל האמור למצבן של מערכות החינוך הערבית והיהודית. ניכר כי מערכת החינוך הערבית נותרה הרחק מאחור לא רק מבחינת תשתיות, תכני לימוד, השקעה במורים ובתלמידים, אלא גם בנגישותה והתאמתה לצורכי האוכלוסייה הערבית. מעבר למשמעויות המיידיות של מערכת חינוך מוזנחת, הרי שלא מן הנמנע כי הפערים ותחושת האפליה המתלווה אליהם מזינים מתחים חברתיים על בסיס מעמדי, אתני, תרבותי ודתי.

על רקע דברים אלה, יתמקד השיח בשולחן העגול אודות החינוך בחיפה בהצבעה על פערים בין מערכות החינוך; באתגרים העומדים בפני מערכות החינוך בעיר; ברלוונטיות של פערים אלה לשאלת החיים המשותפים; ובדרכים לצמצום הפערים וגיוס מערכות החינוך למען טיפוח רגשות של הכחלה תרבותית בקרב תלמידיה. כמו כן יוצגו מודלים אלטרנטיביים כמו קהילת יד ביד החינוך הדו לשוני, הורים במרכז  וכדומה.