חממת חיפה לחקר דתות

دفيئة حيفا لدراسة االاديان

The Haifa Laboratory for Religious Studies

כנס חיפה לסולידריות – בריאות

הדוחות על הפערים בשירותי בריאות בפריפריה לא מחמיאים, אך בכל זאת מערכת הבריאות בחיפה מהווה דוגמה מעניינת וחשובה הן בתחום הגיוון התרבותי, האנושי והלשוני והן במחקר ופיתוח שירותי בריאות לקהילה. 

בד בבד, חשוב לבחון באיזה מידה שירותי הבריאות הניתנים לאוכלוסיות השונות בעיר מתאפיינים באחידות מבחינת נגישותם ואיכותם. מן הידועות כי תחושות בטחון אישי ורווחתי הן מאבני היסוד של יציבות חברתית. אולם חשיבותה של מערכת הבריאות בעיר מעורבת חורגת בהרבה מעבר לשאלת איכות וכמות, במיוחד נוכח העובדה כי מדובר בזירת מגעים יומיומיים בין הציבור הערבי והיהודי, הן מהצד של נותני השירות הרפואי והן מהצד של צרכניו. מערכת הבריאות מספקת לא אחת מפגנים של סולידריות חברתית בין מגזרים חברתיים, אשר בשגרה נוטים להסתגר. 

מעבר לסקירה של המערכת, צרכיה ואתגריה, הרי שעדויות של אנשי הצוותים הרפואיים יזכו למשקל רב בשולחן זה. בחינת מערכות הבריאות בערים מעורבות בכלל ובחיפה בפרט תיעשה מתוך הכרה בתפקידן לתרום למרקם החברתי הבין-מגזרי.